Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας τεσσάρων (4) φορητών αναλυτών καυσαερίων σταθερών εστιών καύσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης