ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/22-7-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/22-7-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

Εγκριση Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

                                      

Υποβολή πρότασης ( Μετεγκατάσταση οικισμού στη θέση Πατώματα)

Τρόπος εκτέλεσης των έργων

 

Παραίτηση του κ. Χρήστου Ευαγγέλου από μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής του Νόμου 1437/84 Π.             

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1 ο:Παραίτηση του κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου από τακτικό μέλος του ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας –Ορισμός νέου μέλους.

Θέμα 2ο: Παραίτηση του κ.Αθανασίου Κοσματόπουλου από μέλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΑΑμέΑ – Ορισμός νέου μέλους και Προέδρου.

Θέμα 3ο: Παραιτήσεις του κ. Φιλώτα Ταλίδη και του κ. Χρήστου Ευαγγέλου από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.Ορισμός μελών.

Θέμα 4ο: Παραίτηση του κ.Γεωργίου Σβώλη από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΑΝΚΟ Α.Ε.- Ορισμός νέου μέλους.

Θέμα 5ο   Ορισμός Προέδρου στο Δ.Σ. της εταιρείας Τουρισμού Δυτικής     Μακεδονίας (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

          

Θέμα 6 ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (8ης 2013) Π.Δ.Μ.

 

Θέμα 7ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (9ης 2013) Π.Δ.Μ.

Θέμα 8ο: 3η Τροποποίηση Πίνακα Χρηματοδοτούμενων έργων από τους πόρους του                                     ΤΕΟ για το έτος 2013 της Π.Ε.Καστοριάς

Θέμα 9ο: Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2012ΕΠ04100001Εργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) –Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Θέμα 10ο: Tροποποίηση του Προγράμματος Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041) Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Θέμα 11ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Θέμα 12 ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του ΠΔΕ ΣΑΕΠ041, έτους 2013 (Εργα ΚΑΠ)

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων εγκεκριμένων από το πρόγραμμα ΚΑΠ 2012-2013της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).

Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου υπεραστικού ΚΤΕΛ Γρεβενών

Ορισμός εκπροσώπου για

τη συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου

επιβολή κυρώσεων σε φορείς παροχής

συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες

λεωφορείων στην Π.Ε.Φλώρινας.

 

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων.

 

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων.

 

Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

 

Έγκριση σύναψης σχεδίου

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ) και του

Δήμο Νεστορίου, που αφορά το έργο

«Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου

Νεστορίου»

Έγκριση σύναψης σχεδίου

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ) και του

Δήμου Νεστορίου, που αφορά το έργο

«Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης

Δήμου Νεστορίου»

Υποβολή πρότασης Τροποποίησης της από 30-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΠ7ΛΨ-Λ3Ι) προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ με σκοπό την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας για τη λεκάνη του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α.110503) που βρίσκεται στα Διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς, Συνολικής Δαπάνης μετά την τροποποίηση ίσης με 236.817,96 Ευρώ.

Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Εκτέλεση Δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής Υδρονομίας σε τμήμα της Λεκάνης του υδατορεμάτων Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507 ) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας συνολικού προϋπολογισμού 4.518.838.95 Ευρώ.

Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου   «Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης Καστοριάς , μήκους 1300 μέτρων το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Ιωνος Δραγούμη, του Δήμου Ορεστίδος, της Π.Ε. Καστοριά, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ».

Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης 37/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –ΠΕ Κοζάνης με θέμα: «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της ΠΕ Κοζάνης» 

Έγκριση υποβολής Τεχνικού

δελτίου του έργου: “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΗ ”

στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΠΕ για το πρόγραμμα SSMNature [Καινοτόμες δράσεις δορυφορικής παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Φυσικών Πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας] ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

Έγκριση υλοποίησης έργου GABE [Ευφυής Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασίας για τις ικανότητες καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Μεσογείου] ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

 

Έγκριση υλοποίησης έργου INACT [Ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης] ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Αλβανία

 

Έγκριση υλοποίησης έργου SMARTinMED [Ευφυής Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασίας για τις ικανότητες καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Μεσογείου] ενταγμένου στο MED

 

Έγκριση υλοποίησης του έργου SuWaNu [Αειφορική επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και θρεπτικών στοιχείων] ενταγμένου στο FP7 (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο)

Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α φάση)

 

 

146/13

 

 

147/13

148/13

 

 

149/13

 

 

150/13

 

 

 

151/13

 

 

152/13

 

 

 

153/13

 

 

154/13

 

155/13

 

 

156/13

 

 

157/13

 

 

158/13

 

 

 

 159/13

 

 

 160/13

 

 161/13

 

 

 162/13

 

 

 163/13

 

 164/13

 

 

 

 165/13

 

166/13

 

167/13

 

 

 

168/13

 

 

 

 

 

 

 169/13

 

 

 

 

 

 

 

170/13

 

 

 

 

 

 

 

 171/13

 

 

 

 

 

172/13

 

 

 

 

 173/13

 

 

 

 

 174/13

 

 

 

 

 175/13

 

 

 176/13

 

 

 

177/13

 

 

 

 

178/13

 

 

 

179/13

 

 

180/13

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνονται τα πρακτικά

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης μετεγκατάστασης

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

Εγκρίνεται oμόφωνα ο ορισμός μέλους. (Κιοσές Ιωάννης)

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός μέλους. Λεικό Α. Χόλμπα, Ε.Βογιατζης

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός μέλους-προέδρου.Λεικό Α. Χόλμπα, Ε.Βογιατζης

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός μέλους. Λεικό Α. Χόλμπα, Ε.Βογιατζης

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός μέλους. Λεικό Α. Χόλμπα, Ε.Βογιατζης

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός προέδρου. Λεικό Α. Χόλμπα, Ε.Βογιατζης

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας έργων από πόρους του ΤΕΟ της Π.Ε.Καστοριάς

 

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία oπίνακας έργων

 

 

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προγράμματος.

 Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προγράμματος.

 Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προγράμματος.

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός μελών.(Αδάμος Ματθαίος και Χάτσιος Ιωάννης)

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός μελών.(Κιοσές Ιωάννης και Γιώσκος Νικόλαος)

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση πωλητών.

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της προγραμματικής.

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη του έργου

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη του έργου

 

 

 

 Έγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της προγραμματικής.

 

 

 

 Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή δελτίου του έργου.

 

 

 

 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική Σύμβαση

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Υλοποίηση του έργου

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Υλοποίηση του έργου

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Υλοποίηση του έργου

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υλοποίηση του έργου

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

Κοζάνη 23-7-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος