ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/20-8-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/20-8-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: 13ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2014)

210/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

2.

Θέμα 2ο: 14ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2014)

211/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

3.

Θέμα 3ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικόαναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.

212/14

Εγκρίνεται ομόφωνα έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικόαναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.

4.

Θέμα 4ο: Μερικός Οικονομικός απολογισμός Ωδείου Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2014.

213/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απολογισμός του Ωδείου της Φλώρινας

5.

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Υλοποίηση του έργου:”Thequalityoflifeprerequisitefor

progressandsustainabledevelopmentinthecross borderarea – Η ποιότητα της ζωής προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή” με ακρωνύμιο PROLIFE από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. IPACrossBorder 2007-2013.

214/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υλοποίηση του έργου

6.

Θέμα 2ο: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»

215/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η διενέργεια διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

7.

Θέμα 3ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Βελτίωση γεωφράγματος Αμυγδαλέων »

216/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

8.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της εγκεκριμένης με την με α/α 100/2014 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΙΙΩ7ΛΨ-ΝΔ9) Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

217/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης

9.

Θέμα 5ο: Έγκριση της σύναψης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), του Δήμου Καστοριάς και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για τη συνδιοργάνωση του «RunGreece – Ημιμαραθωνίου Καστοριάς»,στην Καστοριά.

218/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης

10.

Θέμα 6ο: Tροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας με θέμα: «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων, Ακρινής-Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης»

219/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης

11.

Θέμα 7ο: Έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού-Λαογραφικού & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης».

220/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης

12.

Θέμα 8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοϊου», προϋπολογισμού 65.000,00€.

221/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Κοζάνη 21/8/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος