Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/19-12-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 16η/19-12-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης

συνεδρίασης

86/12

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,1MW (17A/Γ) και των συνοδών του έργων, στη θέση ‘’Μέλλια’ του Δήμου Βοϊου της Π.Ε Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ιδιοκτησίας VENDAVEL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

 

87/12

 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη. O κ. Κύρινας έδωσε λευκή ψήφο.

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού αποτελούμενου από 18 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 36 MW, και των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. » στην θέση “Βύσιμα”, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

 

88/12

 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη. O κ. Κύρινας   έδωσε λευκή ψήφο.

 

4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Ανάπλαση παραλίας Μικρολίμνης, του Δήμου Πρεσπών, της Π.Ε. Φλώρινας».

 

 

89/12

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

 

Κοζάνη 24/12/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης