ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/26-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/26-6-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

Ημερήσιας διάταξης  

Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετιχών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ

Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετoχών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ

 

126/13

 

 

 127/13

 

 

Αποφασίστικε κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων

Αποφασίστικε κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 

Κοζάνη 28-6—2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος