Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/24-10-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 12η/24-10-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

57

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκμετάλλευση μεταλλείου χουντίτη-υδρομαγνησίτη στη θέση ‘’Κτήμα Λευκάρων’’ της Δ.Κ Σερβίων, του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού ,εκτάσεως 1037,607 στρεμμάτων» της Εταιρείας Λευκά Ορυκτά». Εξ Αναβολής

58

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη   Μ.Π.Ε του έργου.

3

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής, σε έκταση περίπου 58,218 στη θέση «Άμμος» της Τ.Κ   Μηλιάς, του Δήμου Γρεβενών της εταιρίας « ΑΦΟΙ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε».

59

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, εξαιρούντος του κ. Κύρινα ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο.

4

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης έκτασης εξόρυξης αδρανών υλικών 10.638,66 στη θέση «Άμμος» της Τ.Κ Μηλιάς, της Δ.Ε Ηρακλεωτών,   Δήμου Γρεβενών της εταιρίας « ΑΦΟΙ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε».

60

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Κύρινα.

5

5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 34,0 MW της εταιρίας «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ – Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με διακριτό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ» και συνοδά έργα οδοποποιϊας, στη θέση ‘’Μαγούλα’’ στην Κοινότητα Βλάστης του Ν. Κοζάνης

61

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, εξαιρούντος του κ. Κύρινα ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο.

Κοζάνη 29/10/2012

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Ψευτογκάς