ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/18-03-2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/18-3-14 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΓΚΙΟΛΕ» ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ), ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 260Μ. ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΩ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

394/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 466.684,20€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ, Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

395/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

396/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

397/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΠ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 14/03/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013

398/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 120.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

399/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

400/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

401/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 3 ΚΑΙ 5

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 4

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

402/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 1

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΚΑΙ 3

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

403/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ετήσια συντήρηση επαρχιακών οδών Π.Ε Κοζάνης έτους 2014» Προϋπολογισμού 500.000,00€

404/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2014 με αρ. διακήρυξης 4/2014

405/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) – Περιοχή ΖΕΠ – για το έτος 2014 με αριθ. Διακήρυξης 7/2014

406/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α) με αριθμ. διακήρυξης 05/2014

407/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπανών και διάθεση πιστώσεων α) ποσού 140.000,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια λευκού ακρυλικ oύ χρώματος διαγράμμισης οδών και β) ποσού 25.000,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

408/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα (30) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπ.Φ.Π.Α)

409/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αρ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθειας και εγκατάστασης πινακίδων στα Μονοπάτια Ε4, Ε6, Ε46 προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού Π.Ε Φλώρινας

410/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση σκαλόδρομων και πεζοδρομίων Δ.Ε Καστοριάς» Προϋπολογισμού 37.500,00€

411/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για το έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – συντηρήσεις» 61.522,29€ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς

412/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ για την προμήθεια τεσσάρων (4) Λεπίδων Αποχιονισμού για το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης καθώς και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών

413/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της έκτος έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς

414/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ

415/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 3 ΕΩΣ 8

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης με φορείς των αγώνων Τελικής Φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Ολυμπιακής Πάλης στην Πτολεμαΐδα, καθώς και ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης

416/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Κοζάνης

417/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α)ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 7 ΚΑΙ 9ΕΩΣ 14

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 8

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών συντήρησης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Ι.Ν «Τα Γενέθλια της Θεοτόκου» της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας

418/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών περίφραξης της υφιστάμενης υδροδεξαμενής ποτισμού ζώων στην Τοπική Κοινότητα Λιβερών

419/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη έκδοσης συγγράμματος με θέμα: «Η Ελληνική Κοινωνικοίστορική και πολιτικοιδεολογική μετάβαση από τη φεουδαρχία στην καπιταλιστική κοινωνία όπως προκύπτει από την προσπάθεια λαϊκού ζωγράφου να την απεικονίσει στις τοιχογραφίες παραδοσιακού οικήματος στη Σιάτιστα Κοζάνης»

420/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής του Δημοσθένη Κοκκινίδη με θέμα: «Οδύσσεια» με το Δήμο Εορδαίας – ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

421/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αθλητών της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας «Δελφίνια» Πτολεμαΐδας, σε Διεθνείς Κολυμβητικούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Βερολίνο της Γερμανίας

422/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αντιστασιακών μελών του περιφερειακού τμήματος της ΠΟΑΕΑ Δυτικής Μακεδονίας σε χώρους Θυσίας των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης

423/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προσπάθεια τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ανάδειξης της γούνας ως τουριστικού προϊόντος του Νομού μας, μέσα από την προσπάθεια του Συνδέσμου Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας για τη δημιουργία «Σαλονιού Γούνας » στο ΒΙΟ.ΠΑ Σιάτιστας

424/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του 19ου Παιδικού Τουρνουά της Ακαδημίας «Ηρακλής» Πτολεμαίδας

425/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας κλιματιστικού τύπου «ντουλάπας» για τις ανάγκες θέρμανσης της αίθουσας του Συλλόγου του Μορφωτικού Ομίλου Πλατανορεύματος στον οποίο στεγάζονται και τα ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας

426/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα αποκατάστασης της υγείας και της κινητικότητας μιας μαθήτριας

427/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κάλυψη εξόδων συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των γραφείων της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2014

428/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για την προβολή δέκα (10) θεατρικών παραστάσεων του Θεατροδρομίου Κοζάνης σε Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε Κοζάνης

429/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Καστοριάς

430/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 4 ΚΑΙ 6 ΕΩΣ 9

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 5

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Καστοριάς

431/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Καστοριάς

432/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών

433/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών

434/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

435/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

436/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 2

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 3

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

437/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗΣ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών

438/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην πόλη της Κοζάνης

439/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Φροντίδας παιδιών ΑμεΑ

440/14

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 21/03/14

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ