ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/31-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/31-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
  1.  

 Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση απόφασης ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Ε.Π. του Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

335/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της απόφασης.  
  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

23η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

336/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προϋπολογισμού

Κοζάνη  31/12/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος