Περίληψη Διακήρυξης του έργου αποχιονισμός της Π.Ε. Γρεβενών για το 2012-2013.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση δέκα (10) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέϊντερ), τεσσάρων (4) φορτωτών, δυο (2) εκσκαφέων – φορτωτών και δυο (2) αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2012 – 2013 και άρσης καταπτώσεων – κατολισθήσεων περιόδου από 01-11-2012 έως 31-10-2013 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Ο αριθμός των μηχανημάτων είναι ο παρακάτω :

 

Α. ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

α/α

Έδρες Πολυεργατών

Αριθμός Πολυεργατών

1

ΓΡΕΒΕΝΑ

Δέκα (10)

Σύνολο :

Δέκα (10)

Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

α/α

Έδρα Διαμορφωτών

Αριθμός Διαμορφωτών

1

ΓΡΕΒΕΝΑ

Έξι (6)

Σύνολο:

Έξι (6)

Γ. ΦΟΡΤΩΤΕΣ

α/α

Έδρα Φορτωτών

Αριθμός Φορτωτών

1

ΓΡΕΒΕΝΑ

Τέσσερα (4)

Σύνολο:

Τέσσερα (4)

Δ. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ – ΦΟΡΤΩΤΕΣ

α/α

Έδρα εκσκαφέων – φορτωτών

Αριθμός εκσκαφέων – φορτωτών

1

ΓΡΕΒΕΝΑ

Δύο (2)

Σύνολο:

Δύο (2)

Ε. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΡΕΖΑΣ)

α/α

Έδρα αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζας)

Αριθμός αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζας)

1

ΓΡΕΒΕΝΑ

Δύο (2)

Σύνολο:

Δύο (2)

 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30η Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (χρόνος λήξης επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών που βρίσκονται στα Γρεβενά, στο Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» διεύθυνση Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Τ.Κ. 51 100.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του έργου από την ίδια Υπηρεσία, από την οποία θα διατίθενται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού καθώς και το ειδικό έντυπο για τη συμπλήρωση της Οικονομικής Προσφοράς, όπως εγκρίθηκαν από την 1336/12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 500,00 € με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία θα απευθύνεται στην Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2462353260, 2462353315 Fax : 2462353238.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Δακής