Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε.ΚαστοριάςΠ.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς

με προϋπολογισμό 475.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών ,την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 386.158,52 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.- Ο.Ε. και απρόβλεπτα ).

1.-Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος (ΣΑΕΠ 041) κ.ε.2008ΕΠ 041000)

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Με την αριθμ. 1178/14/πρ.26/08-07-2014 απόφαση της Ο.Ε.-Π.Δ.Μ. εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου.

2.-Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών του Επαρχιακού Ο.Δ.της Π.Ε.Καστοριάς,και ειδικώτερα στην:

Συντήρηση γεφυρών (πτερυγότοιχοι ,κάγκελα κ.λ.π.), καθαρισμό ρεμάτων γεφυρών, εκβάθυνση τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων,εκβραχισμούς στην περιοχή της Κοτύλης,επένδυση με σκυρόδεμα στην περιοχή της Κοτύλης,ασφαλτόστρωση στην περιοχή Κορεστείων στην περιοχή Χάνι Μπιρίκι,στην περιοχή Περιβόλι,τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση 10 κόμβων στο Ε.Ο. Δίκτυο Π.Ε.Καστοριάς

3.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας, Διοικητήριο, Καστοριά 52100 (3ος όροφος, γραφείο 13), μέχρι την Πέμπτη 14-8-2014 υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467350227, FAX επικοινωνίας 2467022223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Στρέζου Ζωή.

4.- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/8/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 5 «υποβολή προσφορών με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας» του Ν.3669/08(ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (Fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

5.- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5.1- Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

5.2- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχονται στο ποσό των 7.723,17€. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Δ\νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Καστοριάς και ισχύ έχουν όχι μικρότερη των (6) εξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.

8.- Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Καστοριά 25-7-2014

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ