Περίληψη διακήρυξης δημόσιου διεθνούς επαναληπτικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2014 – 2015, συνολικού προϋπολογισμού  474.834,22 (τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των δρομολογίων της ομάδας 3 και για το σύνολο ή μεμονωμένα δρομολόγια της ομάδας 4.Η υπηρεσία εντάσσεται στον κωδικό CPV 60130000-Yπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών.

1. Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,

Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467350279, FAX: 2467022513

e-mail:d_oikonomikon@kastoria.gr

Website: www.kastoria.gr 

2. Αριθμός προκήρυξης:18/2014

3. Είδος σύμβασης : Παροχή υπηρεσίας για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2014-2015»

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου διεθνούς τακτικού ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμούμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα-πακέτο δρομολογίων  (εκ των ομάδων 3) ή μεμονωμένων δρομολογίων της ομάδας 4, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.

Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2014-2015

6. Διάρκεια σύμβασης.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2014-2015 (31/08/2015)με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (474.834,22 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης(δυνατότητα τρίμηνης παράτασης και έως του 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όταν προκύψει ανάγκη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης) 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ: 52100, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467350279,  FAX: 2467022513

9.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Oι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, ebs. eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  Διακήρυξη από τις 11 Φεβρουαρίου 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

10.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Oι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, ebs. eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2015  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ.

11.Τόπος κατάθεσης προσφορών/ Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Η διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr, ebs. eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

12.Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  20- 02 -2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

13.Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων. 

14. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

15. Τόπος παροχής Υπηρεσίας.

Σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

16.Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως το τέλος του σχολικού έτους 2014-2015 (31/08/2015) με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

17. Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 2% της  προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ για το μέρος της προσφερόμενης υπηρεσίας

18. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

19. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

20. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού στα τηλέφωνα: 2467350279, fax: 2467022513

e-mail:d_oikonomikon@kastoria.gr

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος  Καρυπίδης