ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2013-2014

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με την αριθμ. 1604/13-26/11/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη διενέργεια «Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2013-2014» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. (KYA 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). Πηγή χρηματοδότησης είναι οι Κ.Α.Π των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.210.119,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . 13%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29/1/2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.(ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ) στην έδρα της Π.Ε Κοζάνης (τμήμα προμηθειών, Δημοκρατίας 27, ημιώροφος γραφείο 25 )

Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα.

Οι προφορές θα πρέπει να ισχύουν για 240 ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται έως την 31/8/2014 με δικαίωμα προαίρεσης α) τρίμηνης παράτασης β) 8% στα τμήματα 11 έως 162

Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και της τρίμηνης παράτασης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Πληροφορίες και το πλήρες τεύχος της προκήρυξης μπορούν να ζητούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Π.Ε Κοζάνης ( τμήμα προμηθειών κα. Ωρολογά Ελένη τηλ. 2461351193 )

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δακής

Διαβάστε εδώ όλη τη διακήρυξη (ΑΔΑ: ΒΛΓ67ΛΨ-ΡΥΑ)