Περίληψη Διακήρυξης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση
  1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμου Υποέργο 2: Οδοποιία εντός οικισμού Πεύκου», με προϋπολογισμό 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

  2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 481.418,90 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%), Αναθεώρηση: 6.385,98 € και Φ.Π.Α. (23%) 112.195,12 €.

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά), μέχρι τις 13/2/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50322, Fax: 24670 22223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κοτσάκος Στέλιος.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/2/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (fax) ή mail πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς κατωτάτων ορίων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: Εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (9.628,38) και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 2008ΣΕ44000020) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 – 37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

  3. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο (Εγκύκλιος 9/26-4-2012 Αρ.Πρ. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α).

  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη 17 / 1 / 2014
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Δακής