2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/1/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών Π.Δ.Μ (Έδρας) για το έτος 2014 με αριθμ. διακήρυξης 7/2014
 4. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες της Π.Ε Κοζάνης, έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φιαλών νερού των 10 λίτρων μιας χρήσεως για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.(έδρα) και Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2014, με αριθ. Διακήρυξης 9/2014, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 6. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση αμοιβής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Καστοριάς Αλέξανδρο Λαμουμτζή για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Καστοριάς για λογαριασμό της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς
 10. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών σε ετήσια βάση για το έτος 2014 για έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π για έργα αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας) / ΠΔΜ
 11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για την παρακολούθηση της παράδοσης και πιστοποίησης των εργασιών μίσθωσης, κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας του περιπτέρου της Π.Δ.Μ στην έκθεση AGROTICA 2014»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5.  Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.