Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση δεκαετίας και προσαρμογή του Κεντρικού Πλωτού Λιμένα Όρμου Νεραϊδας στη νέα Στάθμη Υδάτων Λίμνης Πολυφύτου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΘΕΜΑ : Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου :

                «Συντήρηση δεκαετίας και προσαρμογή του Κεντρικού Πλωτού Λιμένα Όρμου Νεραϊδας στη νέα Στάθμη Υδάτων Λίμνης Πολυφύτου»  

         Προϋπολογισμού: 79.500,00 Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά μόνο τη συνημμένη περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας μέχρι την 30η Αυγούστου 2013. 

 Η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τη αρ.οικ.2/28783Α’ /30-8-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας.

     Ισχύει το τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο

πάνω αποφάσεις, όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.

   Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

Για τις νομαρχιακές εφημερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007 , την απόφαση με αριθμ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.6698/19-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/19-3-2012) και την αριθμ.17337/6-8-2012(ΦΕΚ.2289/Β΄/6-8-2012) με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

Συνημμένα                                                                  

                                 Ο Αν/τής Δ/ντής Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης