Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Καλαμιάς» Προϋπολογισμού: 42.786,32 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά μόνο τη συνημμένη περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας

μέχρι την 5η Ιουλίου 2013.                        

   Η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τη αρ.οικ.2/28783Α’ /30-8-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας.

     Ισχύει το τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο

πάνω αποφάσεις, όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.

   Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

   Για τις νομαρχιακές εφημερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007 , την απόφαση με αριθμ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.6698/29-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/19-3-2012) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

 

Συνημμένα                                                      

 

                        

 

docxΠερίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας32.37 KB