Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «Οργάνωση , Διαχείριση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του Κέντρου Βελβεντού » Προϋπολογισμού: 2.352.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά μόνο τη συνημμένη περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2013.

Η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τη αρ.οικ.2/28783Α’ /30-8-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας.

Ισχύει το τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο πάνω αποφάσεις, όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

Για τις νομαρχιακές εφημερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007 , την απόφαση με αριθμ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.6698/19-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/19-3-2012) και την αριθμ.17337/6-8-2012(ΦΕΚ.2289/Β΄/6-8-2012) με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. HΠεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Οργάνωση, διαχείριση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού » με προϋπολογισμό 2.352.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (1.912.195,12 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,με προϋπολογισμό 1.490.182,68 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) Κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 394.243,35 ΕΥΡΩ.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 3 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών,που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 3η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 1η τάξη και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων β)Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( σε αναβάθμιση) με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στη Α2 τάξη του ΠΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (σε αναβάθμιση), γ)οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 37.688,52 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 10 Mαίου 2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά ποσοστό 15 % από Εθνικούς Πόρους.

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

                                                                               Κοζάνη       10 – 9 – 2013,

 

                                                           

 

                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

                                                                                    

 

                                                                                     Γεώργιος Δακής