ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2013

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, μετά την με αρ. 1763/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας Υγρών καυσίμων, προβαίνει στην διενέργεια Ανοικτού δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών Υγρών Καυσίμων

Βενζίνες :
(Αμόλυβδης 95 οκτανίων) περίπου 25.000 λίτρα – Πετρέλαιο Κίνησης περίπου 58.000 λίτρα, προυπ. δαπάνης 103.000,00 € με Φ.Π.Α Πετρέλαιο Θέρμανσης περίπου 103 τόνους προυπ. δαπάνης 137.000,00 € με ΦΠΑ και Λιπαντικών (Ορυκτέλαια μηχανών εσωτερικής καύσης και υδραυλικών συστημάτων, βαλβολίνες, γράσο, υγρά φρένων και μπαταρίας, αντιψυκτικά – αντιπαγωτικά – αντιθαμβωτικά, στουπί καθαρισμού) περίπου 500 λίτρα προυπ. δαπάνης 5.000,00 € με ΦΠΑ, προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το έτος 2014.

Η ημερομηνία του διαγωνισμού είναι στις 21-1-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 120 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Φλώρινας – Διοικητήριο, Πτολεμαίων 1-53100 Φλώρινα στο τηλ. (2385054504) κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας

ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΗΣ