Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : H διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, αντικείμενο συνεργασίας με 11 ευρωπαίους εταίρους για το Πρόγραμμα Histcape

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Οι ιστορικές πόλεις, τα χωριά και τα τοπία στα οποία εντάσσονται βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος νέου διακρατικού προγράμματος για την Περιφέρεια. Μέσω του προγράμματος HISTCAPE η ομάδα έργου εστιάζει σε αυτές τις περιοχές πολιτιστικής αλλά και οικονομικής προστιθέμενης αξίας, τις προωθεί και τις προβάλλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αναζητεί νέες πολιτικές διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης τους, σε συνεργασία με άλλους 11 εταίρους.

Το διαχρονικό έλλειμμα περιφερειακής πολιτικής για μικρά χωριά και πόλεις αλλά και για τα πολιτιστικά σημεία της υπαίθρου μας, επανεξετάζεται και με βάση τις εμπειρίες και τις πρακτικές άλλων χωρών. Προβλέπεται να αναπτυχθούν πολιτικές και εργαλεία που θα διευκολύνουν την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αυτό που κάνει όμως μία περιφέρεια να είναι «επιτυχημένη» στις πολιτικές της, είναι η ικανότητά της να απαντά στις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται.

Το πρόγραμμα HISTCAPE με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή, και με μια ιδιαίτερη στρατηγική για τον ευαίσθητο αυτό τομέα, στοχεύει σ’ αυτά τα λιγότερο υλικά, αλλά πιο ευαίσθητα αγαθά – «το ανθρώπινο κοινωνικό κεφάλαιο μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς» που πρέπει να ακμάσουν ξανά, μεθοδικά και οργανωμένα .

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με τρόπο που να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή εντάσσεται, με σκοπό την προώθηση μιας δυναμικής άποψης του πολιτισμού. Στόχος η κοινωνική και οικονομική αναγέννηση, η αποτελεσματική και βιώσιμη διοίκηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υλοποίηση του προγράμματος Histcape ανοίγει ταυτόχρονα και τον διάλογο για την πολιτική διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας στα επόμενα χρόνια.