Απόφαση 839/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            Στην Κοζάνη σήμερα 3-7-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1802/28-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

            Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, , ο κ. Κουτσούλας Απόστολος, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ, η κα Καραγεώργου Αναστασία Προϊσταμένη στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης , ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

62ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 839/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 54.291,04€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕ 016 ΤΟΥ Π.Δ.Ε. 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)» ΠΕ.. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 56256/3006/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 54.291,04€, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 14322/15-6-2012 και 14324/15-6-2012 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του προγράμματος ΣΑΕ 016 του Π.Δ.Ε. 2012 για την πληρωμή του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμοο Κοζάνης (πληρωμή της 402ης τελικής πιστοποίησης του έργου)».

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 54.291,04€, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 14322/15-6-2012 και 14324/15-6-2012 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του προγράμματος ΣΑΕ 016 του Π.Δ.Ε. 2012 για την πληρωμή του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμοο Κοζάνης (πληρωμή της 402ης τελικής πιστοποίησης του έργου)».

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ