Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρδευτικών γεωτρήσεων.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αρδευτικές γεωτρήσεις που θεμελιώνουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, μέχρι 16-6-2012, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.160143/ΦΕΚ2834Β/8-12-2011.

«Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440Β’/16-06-2011), εφόσον προϋφίστανται της 20−12−2005, ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β) και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος και η υδροληψία θεωρείται παράνομη. Αν η αίτηση υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α΄ 280). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο Τμήμα Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητήριο Δημοκρατίας 27, 50100 Κοζάνη (3ος όροφος, τηλ. 2461351486, 2461351118, 2461351475, 2461351474).
  • Για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς, Διοικητήριο, Καστοριά. (τηλ. 2467350380).
  • Για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών, Διοικητήριο, Γρεβενά, (τηλ. 2462353212, 2462353213, 2462653195).
  • Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας, Διοικητήριο, Φλώρινα, (τηλ. 2385350462).

Κοζάνη, 13-2-2012

Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας