ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Προϋπολογισμού 3.975.000,00 Ευρώ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Προϋπολογισμού 3.975.000,00 Ευρώ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Προϋπολογισμού 3.975.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 με τον οποίο κυρώνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ∆Ε), και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου Αναθέτουσα αρχή

1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Η /νση Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του N.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 καθώς και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013).

Διεύθυνση Οικονομικής Επιτροπής

Οδός: ∆ημοκρατίας 27

Ταχ.Κωδ.: 50100

Τηλ.: 2461351568

Telefax: 2461047229

Διεύθυνση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οδός: ΖΕΠ Κοζάνης

Ταχ.Κωδ.: 50100

Τηλ.: 2461052683

Telefax: 2461052685

 

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη

Διαβάστε εδώ τα βασικά τεύχη του διαγωνισμού