ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί Δημόσιο Ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ»/ «InnovativeSpaceSatelliteMonitoringoftheEnvironmentalNaturalResourcesoftheCrossBorderAreaGreeceAlbania» και ακρωνύμιο SSMNatuRe, με αριθμό Διακήρυξης 11/2013.

Προϋπολογισμός(μαζί με ΦΠΑ) : 33.850,00 ευρώ (Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους).

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 28-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 5).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).    

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 13-11-2013, ημέρα Τετάρτη.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 11/2013 Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4, Τηλ. 2467350279 & 309).                                                                        

             Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς                       Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

                   Δημήτριος Σαββόπουλος                                           Γεώργιος Κ. Δακής