Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (30.000 Kgr) και Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων (25.000 Kgr)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Θέμα:      Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης

                (ΑΔΑ: ΕΖΕ7ΛΨ-Δ4Ζ)

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αριθμός Διακήρυξης 9/2013

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (30.000 Kgr) και Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων (25.000 Kgr), για τη διαγράμμιση του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςγια το έτος 2013. Ο προϋπολογισμός είναι 104.550,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 10/07/2013 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 10/07/2013 και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5.227,50 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194 fax: 2461047209 , αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)γραφείο 25 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Δακής Γεώργιος