Η ΠΔΜ – Π.Ε.Καστοριάς διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης