Η Απάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή στην ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Γιώργου Αδαμίδη – Ένταξη στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Σε σχέση με την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 80396/2855-18-9-2012 ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Γιώργου Αδαμίδη σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ειδικότερα από τους Άξονες Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 08 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου».

Ο προϋπολογισμός προκήρυξης (Αριθ. Πρωτ. 1035/19-6-2012) που δημοσίευσε η ΕΕΤΑΑ κατανέμεται ανά περιφέρεια ανάλογα με τον στόχο (σύγκλιση, σταδιακή έξοδο) που αυτή υπάγεται σύμφωνα με το ΑΕΠ .

Ειδικότερα για την χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, στις οποίες εντάσσεται και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ο Άξονας Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». Ο προϋπολογισμός του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας προσδιορίζεται σαφέστατα στο κείμενο του Προγράμματος όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Ε.

Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια γίνεται κατά κανόνα με βάση ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο ονομάζεται κλείδα κατανομής (όχι κλείδα Βερολίνου). Η κλείδα αυτή βασίζεται στο μερίδιο των πόρων που κατανέμονται ενδεικτικά σε κάθε περιφέρεια στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2005 (Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013 ).

Στη συγκεκριμένη όμως πρόσκληση, ένεκα της ιδιαιτερότητας της δράσης, η κατανομή των ποσών ανά Περιφέρεια έγινε από τον Δικαιούχο (ΕΕΤΑΑ) σύμφωνα με διερεύνηση αναγκών που πραγματοποίησε πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Κατά συνέπεια η πρόσκληση ακολούθησε την λογική της κάλυψης των αναγκών ανά Περιφέρεια και όχι την κλείδα που ούτως ή άλλως αν εφαρμόζονταν το ποσό που θα αντιστοιχούσε στην Δυτική Μακεδονία θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την διαδικασία στη Δυτική Μακεδονία εγκρίθηκαν 1915 θέσεις , στην Αττική 2136 θέσεις, στην Κεντρική Μακεδονία 9518 θέσεις.

Με την τροποποίηση της πρόσκλησης (όπου για την Αττική εγκρίνονται 10746 θέσεις επιπλέον και για την Κεντρική Μακεδονία 3009 επιπλέον), τα τελικά ποσοστά (και με την πρόσθετη κατανομή πόρων) κάλυψης αναγκών, στις άλλες δύο Περιφέρεις Σταδιακής Εξόδου Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας είναι 67% και 53 % αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό κάλυψης των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 73%.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατατάσσεται 1η μεταξύ των πέντε (5) Σταδιακής Εξόδου & Εισόδου και περίπου στην μέση εάν συμπεριλάβουμε και τις οκτώ (8) Περιφέρειες Στόχου 1.

Αναλυτικότερα:

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την Δυτική Μακεδονία:

 • επιλέχθηκαν συνολικά 103 δομές φροντίδας παιδιών (δημόσιες και ιδιωτικές) οι οποίες πρόσφεραν συνολικά 3.604 θέσεις παιδιών.

 • υποβλήθηκαν συνολικά 2.613 αιτήσεις ενδιαφερομένων γυναικών για 3.341 παιδιά (Συνημμένο 1) και

 • επιλέχθηκαν 1.484 γυναίκες με 1915 παιδιά (Συνημμένο 2)

Επιπλέον μέσα από την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νίαρχος επιλέχθηκαν άλλα 130 παιδιά και σχεδόν αντίστοιχος αριθμός γυναικών.

 

Κατά συνέπεια συνολικά επιλέχθηκαν 1.614 γυναίκες με 2.045 παιδιά.

 

Κατά την αξιολόγηση απορρίφθηκαν αιτήσεις για 527 παιδιά λόγω μη πλήρωσης κριτηρίων χρηματοδότησης ή ελλιπών υποβληθέντων δικαιολογητικών.

 

Συνεπώς δεν καλύφθηκαν αιτήσεις για 769 παιδιά.

 

Η συμπληρωματική κατανομή πρόσθετων ποσών στις τέσσερεις Περιφέρειες έγινε για τους εξής λόγους:

 

 1. Οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεά Ελλάδος δεν περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση διότι δεν είχαν υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό, ως Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, και ως εκ τούτου προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών τους ο δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ) και το Υπουργείο Απασχόλησης αποφάσισαν την καθ’ υπέρβαση χρηματοδότηση τους.

 2. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίαζαν πολύ χαμηλό ποσοστό κάλυψης αναγκών με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό χρηματοδότησης λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για τις δύο πολυπληθέστερες Περιφέρειες της χώρας και τα αρχικώς προβλεπόμενα στην πρόσκληση γι’ αυτές ποσά ήταν δυσανάλογα χαμηλά.

   

Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω πρόσκληση δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι Δομές που διέθεταν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας όπως:

 

 • Βρεφικοί Σταθμοί

 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

 • Παιδικοί Σταθμοί

 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), και

 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης, μπορούσαν να είναι ή να ανήκαν σε:

 • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών,

 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, που νομίμως είχαν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών