Ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το έργο «Ανάδειξη Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με την υπ΄αρίθμ. 3963/29-12-2010 αίτηση της, η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΚΘ ΕΠΚΑ) υπέβαλλε την πρόταση «Ανάδειξη νεολιθικού οικισμού Αυγής Ν. Καστοριάς» Π/Ϋ 1.800.000€ για ένταξη στο ΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στον Άξονα 8, Θεματική προτεραιότητα 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Επίσης με τα υπ. αρίθμ. πρωτ. 9/04-01-2011 και 1085/17-05-2011 διαβιβαστικά, προσκομίστηκαν από την ΚΘ ΕΠΚΑ συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρότητα και ωριμότητα της πράξης.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αφού έλεγξε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αξιολόγησε θετικά την Πρόταση και προχώρησε σε έκδοση του Συμφώνου Αποδοχής όρων της Απόφασης ένταξης (Α.Π. 1417/21-6-2011).

Σύμφωνα με την διαδικασία ένταξης πράξεων στο ΕΣΠΑ, πριν την έκδοση Απόφασης Ένταξης μιας Πράξης, ο Τελικός Δικαιούχος που προτείνει και πρόκειται να υλοποιήσει το εκάστοτε έργο οφείλει να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης ένταξης.

Στο συγκεκριμένο έργο ο Τελικός Δικαιούχος (ΚΘ ΕΠΚΑ) αρνήθηκε να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1458/1-7-2011 έγγραφό του επικαλούμενος αδυναμία υλοποίησης του έργου λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εξάντλησε όλα τα χρονικά περιθώρια, με συμμετοχή της σε συσκέψεις με τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, ώστε νε βρεθεί μία λύση να υλοποιηθεί το έργο με άλλο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτι που δεν κατέστη δυνατό.

Ως εκ τούτου η Πράξη απορρίφθηκε 6 μήνες μετά την άρνηση υπογραφής του Συμφώνου Αποδοχής Όρων από τον Τελικό Δικαιούχο, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3187/28-12-2011 Απόφαση Απόρριψης, χωρίς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να φέρει κάποια ευθύνη.

Ο Προϊστάμενος ΕΔΑ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης