Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης (ΑΔΑ: ΒΙΡ27ΛΨ-Χ51)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Αριθμός Διακήρυξης 4/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών. Φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014. Ο προϋπολογισμός είναι 52.500,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: Πέμπτη 27/2/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: Πέμπτη 27/2/2014 και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση
θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π..118/07.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.228,75€. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 90 ημερολογιακές ημέρες. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193 fax:
2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)
γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

                                                                                                                  Ο Περιφερειάρχης

                                                                                                                    Γεώργιος Δακής