Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης (ΒΙΡ27ΛΨ-Ζ1Γ)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αριθμός Διακήρυξης 9/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια φιαλών
νερού των 10 λίτρων μια χρήσεως για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014. Ο προϋπολογισμός είναι 6.400,00
ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: Πέμπτη 27/2/2014
και ώρα 12.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: Πέμπτη 27/2/2014 και ώρα
12.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 6 του Π..118/07.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 361,60 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη
τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 90 ημερολογιακές
ημέρες. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα
με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193 fax:
2461047209 , αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)
γραφείο 25 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

                                                                                              Ο Περιφερειάρχης

                                                                                                Γεώργιος Δακής