Δημοσίευση αιτήματος πάροχου ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

ΣΧΕΤ. :

    1. Αρχική αίτηση παρόχου από 15-10-2013.
    2. Το με αρ. Πρωτ.: 93565/4523/30-10-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. για συμπληρωματικά στοιχεία.
    3. Το από 26-11-2013 έγγραφο του παρόχου με τα συμπληρωματικά στοιχεία.

            Έχοντας υπόψη :

Α. Την πιο πάνω σχετική αίτηση του παρόχου.

Β. Την με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 5/5-1-2012) ΚΥΑ « Απόφαση διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ». άρθρο 8 παρ. 2,3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την σχετική αίτησή του, πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου :

  1. ΚΟΙ ΣΕΡΒΙΑ – ΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ συνολικού μήκους 3.730,00 μ πλάτους 0,08 μ και βάθους 0,45 μ και 5 ΦIVφρεάτια πλάτους 0,6 μ μήκους 0,8 μ και βάθους 0,8 μ.

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στις πιο πάνω θέσεις και περιοχές, να μας γνωστοποιήσουν αυτό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 της με αριθμό οικ. 725/23/4-1-2012 Κ.Υ.Α Απόφασης.

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εγκαίρως, δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό της συγκεκριμένης περιοχής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ

                                                                                               

Σκαριφήματα – οριζοντιογραφίες

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                         ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δ.Τ.Ε.+ ΧΡΟΝ.ΑΡΧΕΙΟ + Τ.Σ.Ε.                                                     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ΒΑΘΜΟ

 

Δείτε παρακάτω τα σχέδια:

MT_VEROIA_SERVIA_73586