Διαμόρφωση – Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4257ΛΨ-ΖΩΥ 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « Διαμόρφωση – Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου », με προϋπολογισμό # 24.600,00 Ευρώ #. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία « ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ » με προϋπολογισμό # 20.000,00 Ευρώ # ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα , απολογιστικά ) ,

–          Σύνολο Εργασίες : 12.196,02 €

–          ΓΕ +ΟΕ 18% :                       2.195,28 €

–          Απρόβλεπτα : 2.158,70 €

–          Αναθεωρηση :

–          Απολογιστικά : 3.450,00 €

–     Φ.Π.Α. :                           4.600,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :               24.600,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις 15/11/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κων/νος , ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513 , αρμόδιος υπάλληλος κ. Δούκα Σταυρούλα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/11/2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (στην έδρα της υπηρεσίας ) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με « ενιαίο ποσοστό έκπτωσης » του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν :

–    Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας « ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ » με τους περιορισμούς των κατωτέρων ορίων , καθώς Εργοδηγοί και Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχης δυναμικότητας και κατηγορίας « ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ » ( υποκατηγορία « Ασφαλτικά – Τεχνικά έργα » ).

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

–   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

–   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη …….. του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ………… , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

–      Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους # 400,00 Ευρώ # και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Έξι ( 6 ) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ( Κ.Α.Π. ) 2012 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( Π.Ε.Γρεβενών, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α.α.

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ