ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5005 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                                                                               ΑΔΑ: Β4Θ97ΛΨ-ΤΡΜ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5005 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτ. Μακ/νίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις ακινήτων).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
5. Την αρίθμ.39987/988/21-05-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στο γραφείο 14 του 1ο ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 23 Οκτώβριου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11 μ.μ.

2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Έκταση 5005 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του αρίθμ 310 συνολικής έκτασης 235750 τ.μ. χερσολείβαδου κοινού τεμαχίου της Αναμόρφωσης Αγροκτήματος Μελισσίων έτους 1976 όπως αυτή απεικονίζεται στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Πολιτικής Γης.

3.Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος :

Με την αρίθμ. 1/2012 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα δέκα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (75,36€) το έτος.

4. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 Ν. 4061/2012:

α) Ορίζεται από την Επιτροπή στα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 7,56€.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

5. Διάρκεια της παραχώρησης :

Για χρονική διάρκεια είκοσι (25) ετών

6.Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι στα δέκα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (75,36€) το έτος Χ ποσοστού 10% = επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 7,56€.

7.Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

8.Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

9.Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

10. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που διενέργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012.

11. Επανάληψη Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012  Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ., ως έσοδο του Δήμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Μέλη της Επιτροπής Θεμάτων Γης

και Επίλυσης Διαφορών

Χαράλαμπο Παγκαρλιώτα του Κων/νου με αναπληρωτή του

την Τατιάνα Βαϊνά του Κων/νου Ενταύθα

Θεόδωρο Βουϊμτα του Δημητρίου με αναπληρωτή του τον

Δημήτριο Κάτανα του Γεωργίου Ενταύθα

Παρασκευή Λιόλιου του Αχιλλέα με αναπληρωτή της την

Κυριακή Κοκκέρη του Χρήστου Ενταύθα

Δημήτριο Βαρδάκα του Αλεξίου με αναπληρωτή του την

Αλεξάνδρα Σαμαρά του Γεωργίου

Δ.Ο.Υ. Κοζάνης Καμβουνίων 16Α Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

Αργύριο Ζιάμπα του Ευαγγέλου γραμματέα της Επιτροπής

με αναπληρωτή του την Βλαχάβα Σταματία του Χρήστου

Ενταύθα

2.Γραφείο Τύπου Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας

(για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της

Περιφέρειας μέσω e-mail g.papageorgiou@pdm.gov.gr

και την τοιχοκόλληση στον

πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας

Ενταύθα

3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Δ/νση Τεχνικών Έλεγχων

Τμήμα Διαχ. & Συντηρ.

Χαρτογραφικών Δεδομένων

(Υπόψη κ. Λόη)

Δομοκού 5 Τ.Κ. 10445 Αθήνα

4.   Γενική Δ/ντρια Περιφερειακής

Αγροτικής Οικονομίας κ΄ Κτηνιατρικής

κ. Ι. Κοντογούνη

Ενταύθα