Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή στο Ανοικτό Συνέδριο με θέμα:

«Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Βιώσιμες λύσεις διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Histacape της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IVC.

Καλωσορίζω τους φίλους εταίρους από τις συνεργαζόμενες ευρωπαϊκές χώρες για το πρόγραμμα HISTCAPE.

Εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου, αλλά και οι τεχνικές συσκέψεις που έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο, να συνεισφέρουν στις προσπάθειές σας για εντοπισμό εκείνων των αντικειμένων συνεργασίας, που θα ενισχύουν τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες για ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση του πολιτιστικού μας προϊόντος και κυρίως της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη Δυτική Μακεδονία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ιστορικά μνημεία που βρίσκονται σε οικισμούς ή σε πόλεις, καθώς παραδοσιακά αποτελούν κοινωνικά κέντρα – για την οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική συνοχή.

Αυτός ο ρόλος όμως απειλείται σοβαρά τις τελευταίες δεκαετίες από την εσωτερική μετανάστευση, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ως άμεση συνέπεια της μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τη δημογραφική ισορροπία και την βιωσιμότητα.

Η επακόλουθη απώλεια των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών συνδυαζόμενη με την απώλεια της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε περιορισμό των επενδύσεων σ’ αυτές τις κοινότητες.

Η επιτάχυνση αυτής της τάσης επιδεινώθηκε από την ύφεση, που άμεσα απειλεί την ύπαρξη πολλών Ευρωπαϊκών ιστορικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα HISTCAPE ελπίζουμε να βοηθήσει και να απαντήσει σ’ αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στη βιώσιμη διαχείριση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου.

Μέσα από τις διαπεριφερειακές σας ημερίδες, τις επισκέψεις εργασίας και το επιστημονικό σας έργο, προσδοκούμε το πρόγραμμα να προσδιορίσει αποτελεσματικές πολιτικές και σχέδια, για μία βιώσιμη διαχείριση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου στο οποίο αυτά εντάσσονται.

Μέσω της εταιρικής περιφερειακής συνεργασίας το πρόγραμμα HISTCAPE θα συμπληρώσει σημεία στις στρατηγικές πολιτικές όλων μας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των περιφερειακών πολιτικών, που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά στους μικρότερους οικισμούς της Ευρώπης, των οποίων η βιωσιμότητα βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Επιπλέον μέσω του προγράμματος HISTCAPE θα προσδιοριστούν καλές πρακτικές για μία βιώσιμη διαχείριση, καθώς θα διασφαλίσει την μετάβασή τους σε περιφερειακά σχέδια δράσης, που θα μπορούν να προσεγγίσουν δομικές χρηματοδοτήσεις – λειτουργώντας καταλυτικά, τόσο σε περαιτέρω δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όσο και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων.

Σας θυμίζω βέβαια, πως στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για το συντονισμό των δράσεων των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει την εφαρμογή των προγραμμάτων και των εκδηλώσεων για τον πολιτισμό, την καθιέρωση βραβείων, επιχορηγήσεων και άλλων μέσων για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της παιδείας και της τέχνης.

Η αιρετή Περιφέρεια σε συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους, παράλληλα και με το Υπουργείο, επιμελείται του σχεδιασμού και εν τέλει της ενδυνάμωσης οργανισμών και φορέων με κοινούς στόχους, για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της ειδικά στους νέους.

Κύριο στόχο της συνδρομής του Histcape στις πρωτοβουλίες της περιφέρειας, αποτελεί η συνεισφορά του στη δημιουργία μιας δυναμικής περιοχής, που θα αξιοποιήσει τόσο τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του προγράμματος και καλή διαμονή στη φιλόξενη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στο πανέμορφο Νυμφαίο !