Απόφαση 936/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 24-7-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1984/19-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Νικού Αντώνιος. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση η κα Καραγεώργου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

31ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 936/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 47η ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π.Δ.Μ. ΠΟΣΟΥ 836.722,61€

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ 62089/3262/17-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 836.722,61€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 61826/1400/13-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (47η Κατανομή) για την πληρωμή διαφόρων έργων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61826/1400/14-5-2012 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

Το λόγο πήρε το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ και είπε τα εξής: «Θεωρώ ότι ο τοπικός πόρος είναι τα αργύρια για την ασύδοτη δράση της ΔΕΗ Α.Ε. Έπρεπε η ΔΕΗ, με το κράτος με φορέα αποκατάστασης των εδαφών, να φρόντιζε για το περιβάλλον. Επίσης οι δράσεις της αποκατάστασης των εδαφών θα δημιουργήσει μόνιμες θέσεις εργασίας».

Ενώ τα μέλη κα Δούφλια Αγλαία και ο κ. Σημανδράκος Ευάγγελος συμφώνησαν στα εξής:

«Ως παράταξη ζητήσαμε πολλές φορές σε περιφερειακά συμβούλια να μας προσκομιστεί κατάσταση με τα πιστοποιημένα έργα του Τοπικού Πόρου, ώστε να γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μας έχει προσκομιστεί καμία τέτοια κατάσταση.

Συνεπώς δεν έχουμε γνώση για τις οφειλές και πολύ περισσότερο δεν έχουμε αντιληφθεί για την συγκεκριμένη κατανομή με ποίες διαδικασίες έγινε και κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες προτεραιότητας πληρωμών.  

Επίσης δεν μας προσκομίστηκαν, εάν και ζητήθηκαν, τα πρακτικά της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. του Νομού Κοζάνης, η 95013/3908/18-11-10 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το πρακτικό 2/2012 της Επιτροπής Κατανομής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την συγκεκριμένη αποδοχή και κατανομή.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν αρνούμαστε την πληρωμή των έργων που έχουν ενταχθεί και πιστοποιηθεί. Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να τακτοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αλλά με διαδικασίες και κανόνες που εξασφαλίζουν, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αφορούν οι πληρωμές του Ε.Α.Π.»

Έπειτα το λόγο πήρε το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ και είπε ότι λέει όχι στα έργα που ξεφεύγουν από τον στόχο του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, που είναι η αποκατάσταση του πληγέντος περιβάλλοντος από τη δράση της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και σε έργα αναπτυξιακής προοπτικής που θα βοηθήσουν στην μεταλιγνητική εποχή, όποτε έρθει. Για της αποδοχή του ποσού θα σώσει λευκή ψήφο επειδή έχουν διαφορετική αντίληψη για τον Τοπικό πόρο. Θεωρούν ότι η ΔΕΗ Α.Ε. πρέπει να φροντίζει η ίδια με τον κράτος για την αποκατάσταση των εδαφών.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία την αποδοχή και κατανομή ποσού 836.722,61€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 61826/1400/13-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης (47η Κατανομή) για την πληρωμή διαφόρων έργων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61826/1400/13-7-2012 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

Μειοψήφησαν τα μέλη κα Δούφλια Αγλαία και ο κ. Σημανδράκος Ευάγγελος, ενώ το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ έδωσε λευκή ψήφο για την αποδοχή και μειοψήφησε για την κατανομή του ποσού.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ