Απόφαση 87/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 30-1-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 293/26-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Γιάτσιος Ιωάννης. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος, Προϊστάμενος στο Τμήμα Ταμειακής Υποστήριξης, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 87/12

EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 409.213,01€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π..Δ.Μ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ 3570/78/25-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητούν την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 409.213,01€σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1559/13-1-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ-προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Π.Δ.Μ. ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

73.524,78€

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

76.304,35€

ΚΟΖΑΝΗ

150.362,13€

ΦΛΩΡΙΝΑ

80.568,84€

ΚΟΖΑΝΗ 20%

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

28.452,91€

ΣΥΝΟΛΟ

409.213,01€

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχή και κατανομή στις Περιφερειακές ενότητες ποσού 409.213,01€σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1559/13-1-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ-προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Π.Δ.Μ. ως ανωτέρω.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

  4 ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

  5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

  6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ