Απόφαση 482/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 30-4-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1178/26-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Πάτρας Βασίλειος και ο κ. Βογιατζής Εμμανουήλ, που αναπληρώθηκαν νόμιμα.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος, Προϊστάμενος στο Τμήμα Ταμειακής Υποστήριξης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 482/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 414.897,21€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2012

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Δακής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 35164/1936/30-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 414.897,21€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16397/25-4-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη των Λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων για το μήνα Μάρτιο 2012 ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

73.524,78€

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

76.304,35€

ΚΟΖΑΝΗ

150.362,13€

ΦΛΩΡΙΝΑ

80.568,84€

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

34.137,11€

ΣΥΝΟΛΟ

414.897,21€

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε ότι ομόφωνα δέχθηκαν το κατεπείγον του θέματος πρότεινε την έγκριση της αποδοχής και κατανομής του ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχή και κατανομή στις Περιφερειακές ενότητες ποσού 414.897,21€ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16397/25-4-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη των Λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειακών Ενοτήτων για το μήνα Μάρτιο 2012 ως ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

5. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

6. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

7. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

8. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ