Απόφαση 1501/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 19-08-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 2922/14-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, επτά από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Θεοδωρίδης Παναγιώτης. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1501/14

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκληση ποσού 164.885,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058-Π.Δ.Μ – Περιφερειακά Προγράμματα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 82373/5135/13-08-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται η έγκριση ανάκλησης ποσού 164.885,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 39856/5-8-2014 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058 – Π.Δ.Μ. – Περιφερειακά Προγράμματα τα υπ’ αριθμ. 19, 23 και 30 σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του υπουργείου.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση ανάκλησης ποσού 164.885,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 39856/5-8-2014 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058 – Π.Δ.Μ. – Περιφερειακά Προγράμματα τα υπ’ αριθμ. 19, 23 και 30 σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του υπουργείου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

  3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

  4 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

  6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ