Απόφαση 1394/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 07-08-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 2753/01-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, επτά από τα εννέα μέλη. Απόντες ήταν ο κ. Χατζηζήσης Αλέξανδρος και ο κ. Θεοδωρίδης Παναγιώτης. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Σαββόπουλος Δημήτριος, η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

45ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1394/14

ΑΣΚΗΣΗ δικαστικής διεκδίκησης από μισθωτική διαφορά και ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 78392/1371/31-07-2014 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Γιάννη Σόκουτη, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Από το υπ’ αριθμ. 78356/4723/31-7-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού προκύπτει η μη καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων για ακίνητο ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στη Νεάπολη Δήμου Βοϊου. Το ακίνητο αυτό είναι παλαιά αποθήκη και χρησιμοποιείται από τον μισθωτή ως καφέ – κέντρο διασκέδασης.

Ενόψει τούτων, και σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι και ιγ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προτείνεται η άσκηση δικαστικής διεκδίκησης των οφειλόμενων μισθωμάτων με όποιο πρόσφορο μέσο, εξώδικη όχληση, άσκηση αγωγής ή άσκηση αίτησης διαταγής πληρωμής στο αρμόδιο δικαστήριο.

Προτείνεται η ανάθεση της ανωτέρω υπόθεσης στη Δικηγόρο Κοζάνης Αικατερίνη Μπέλλου (ΑΜ ΔΣΚ 313) προκειμένου να χειριστεί την υπόθεση, να καταθέσει κάθε δικόγραφο, ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κάθε ενδεδειγμένο ένδικο μέσο και να παραστεί στη σχετική διαδικασία. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης ΚΑΕ 072/0894

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αναβολή συζήτησης του θέματος, προκειμένου να κατατεθεί γνωμοδότηση δικηγόρου όπως απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι και ιγ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ