Απόφαση 136/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 14-2-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 419/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Αποστολίδης Κων/νος. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα Καραγεώργου Αναστασία, προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

7ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 136/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 144.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑ-Μ071 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 11096/430/14-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητούν την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 144.000,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ/11α/0/12/6-Ω/31-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του προγράμματος ΣΑ-Μ071 για την πληρωμή του έργου ΣΑ-Μ07100002 «Περιφερειακός Δακτύλιος Κοζάνης και Συνδετήριοι Δρόμοι (π.κ.8371709)».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε ότι ομόφωνα δέχθηκαν το κατεπείγον του θέματος πρότεινε την έγκριση της αποδοχής και κατανομής του ποσού..

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 144.000,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Δ/11α/0/12/6-Ω/31-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του προγράμματος ΣΑ-Μ071 για την πληρωμή του έργου ΣΑ-Μ07100002 «Περιφερειακός Δακτύλιος Κοζάνης και Συνδετήριοι Δρόμοι (π.κ.8371709)».

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

  3. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  4 ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

  5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

  6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ