Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη του έργου: Τροποποίηση της με Α.Π. 9910/455/14.03.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΙΚΝΟΡ1Γ-ΥΑΛ) του έργου: Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Οργανικών Υποπροϊόντων

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού ……… κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας: Τροποποίηση της με Α.Π. 9910/455/14.03.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΙΚΝΟΡ1Γ-ΥΑΛ) του έργου: Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Οργανικών Υποπροϊόντων (Μονάδα θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος με αποτεφρωτήρα (υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3) και Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (κομπόστ) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα και από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα.
Υποκατηγορία*: A2
Ομάδα*: 9η
Αύξων αριθμός*: 04
*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).
Θέση έργου ή δραστηριότητας: Αγρόκτημα Πεπονιάς
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος: Βοίου
Δημοτική Ενότητα:
Φορέας έργου ή δραστηριότητας: «ΓΙΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο
Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: Δευτέρα-Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων: 07:00-15:00
Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «Πτολεμαίος»
Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr

Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο, σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

                                     

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Κωτσίδης