Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη του έργου: Διευθέτηση κοίτης Ρέματος 94 (περιοχή ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ) του Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας (Βελτίωση του υφιστάμενου κλειστού αγωγού και επέκταση έργων διευθέτησης)

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

α. Του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Της ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03).

γ. Του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….κ.λ.π.».

δ. Της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες…. κ.λ.π.».

ε. Της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού … κ.λ.π.».

ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας διαβιβάστηκε η μελέτη του έργου :

Τίτλος έργου ή δραστηριότητας:

ΜΠΕ του έργου: «Διευθέτηση κοίτης Ρέματος 94 (περιοχή ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ) του Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας (Βελτίωση του υφιστάμενου κλειστού αγωγού και επέκταση έργων  διευθέτησης στα υπόλοιπα τμήματα του ρέματος)

Υποκατηγορία*:

Α2

Ομάδα*:

2η Υδραυλικά  έργα

Αύξων αριθμός*:

15

*Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής (ΦΕΚ 21Β’).

Θέση έργου ή δραστηριότητας:

              Διευθέτηση κοίτης Ρέματος 94 (Μοτεσνίτσα)

Περιφέρεια:

Δυτικής Μακεδονίας

Δήμος:

Φλώρινας

Δημοτική Ενότητα:

 

Φορέας Έργου ή δραστηριότητας:

                                   ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αρμόδια για το έργο ή τη

δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπηρεσία/ες Περιφέρειας/ών αρμόδια/ες

για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την

 παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

Περιφερειακό Συμβούλιο

Ημέρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων

Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων:

Δευτέρα-Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας της/των αρμόδιας/ων

Υπηρεσίας/ών Περιφέρειας/ων:

07:00-15:00

Ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης:

23/12/2014

Ημερομηνία λήξης δημόσιας διαβούλευσης:

16/2/2015

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την

κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου

 κοινού:

23/12/2014

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την

κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου

 κοινού:

16/2/2015

Εφημερίδα/ες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:

«ΠΟΛΙΤΗΣ»

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης:

www.pdm.gov.gr

Μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αρίθμ οικ.1649/45/2014 ΚΥΑ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή του ενδιαφερόμενου κοινού κάθε περιβαλλοντική πληροφορία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά συμβούλιο/α, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν τη γνώμη του/ους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. οικ. 1649/45/15-01-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45Β΄).

Οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού, οι γνωμοδοτήσεις των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, διαβιβάζονται από τον Δήμο στην οικεία Περιφέρεια εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παράλειψη γνωμοδότησης των παραπάνω περιφερειακών και δημοτικών οργάνων ή και του ενδιαφερόμενου κοινού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών, δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου της ΜΠΕ από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας.

                                     

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Κωτσίδης