46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Προέγκριση      παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων      οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση ΄΄ Πατώματα΄΄ Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής Α΄      Τμήματος Νέου Οικισμού)»
 3. Έγκριση της      παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας      Λυμάτων Ενότητας Οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός      Βελβενοτύ Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση των      όρων της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού      διαγωνισμού, για τη προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης      ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και      τηλεμετρικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση των      όρων της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού      διαγωνισμού για τη προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των      οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς Π.Ε.      Καστοριάς
 6. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «10ο      Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Αθανάσιου Αηδονιών      (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση      νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος      2014-2015
 9. Έγκριση      πρακτικού ανοίγματος του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του      πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τεσσάρων φορητών αναλυτών σταθερών εστιών      καύσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού      της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση      πρακτικού διαγωνισμού της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης) της προμήεθιας      εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη      των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση      πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης) της      ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και      ενός ανελκυστήρα των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα για το έτος 2015
 12. Έγκριση      πρακτικού διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας      σύμφωνα με την υπ αριθμ. 128929/4634 πρόσκληση
 13. Έγκριση      διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μεταφορά      μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών, περιόδου 8-1-2015 έως      28-2-2015 μέχρι την ολοκλήρων των διαδικασιών του νέου τακτικού      διαγωνισμού» Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση της      δωρεάν παραχώρησης για χρήση του Μηχανήματος Έργου «Εκχιονιστικό BOSCHUNG με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118406» στο      Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση      παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη      παραβόλων, χαρτοσήμων, πιστοποιητικών Υποθηκοφυλακείου κλπ για την εγγραφή      των ακινήτων της Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση      παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή      εξόδων μετακίνησης των αιρετών της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση      χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έκτακτες ανάγκες σίτισης απόρων      οικογενειών ενόψει των εορτών και ορισμός υπολόγου
 18. Έγκριση του      πίνακα των υπαλλήλων για την συμμετοχή στην συγκρότηση Επιτροπών α)      Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων και β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών      Έργων, ημερολογιακού έτους 2015
 19. Συγκρότηση      επιτροπής για τη σύμβαση Λογισμικού
 20. Συγκρότηση      τριμελούς επιτροπής παραλαβής πρωτογενούς αλατιού αντιμετώπισης του      παγετού των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Φλώρινας για τη χειμερινή περίοδο      2014-15
 21. Συγκρότηση      επιτροπής παρακολούθησης της καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου της      Π.Ε. Φλώρινας
 22. Συγκρότηση      επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 23. Συγκρότηση      επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του      Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 25. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 26. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 27. Τροποποίηση      της αριθμ. 400/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός      Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης»
 28. Έγκριση      αποδοχής ποσού 212.460,00€ με θέμα «Κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.      ΣΑΕ-205» Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση      δαπάνης για την αποπληρωμή της ετήσιας συνδρομής 2014 της εφημερίδας      «Θάρρος» Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.