Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4061/22-03-2012 (ΦΕΚ Α΄66/22-03-2012) περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις, όποιος κατέχει ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 05-06-1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα.

2. Στην αίτηση περιγράφεται το κατεχόμενο ακίνητο στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, ΕΓΣΑ 87 και σύστημα ΗΑΤΤ στο οποίο έγινε η διανομή.

3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμενη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 βεβαίωση μηχανικού.

4. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη πράξεις αποδοχής κληρονομίας, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία και έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες.

5. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι την 22-09-2012

6.Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3889/2010(Α΄182).

7. Για τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη υποβάλει σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3147 δεν απαιτούνται νέες αιτήσεις.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τα οικεία Τμήματα Εποικισμού – Αναδασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω.