Καθορισμός του οργάνου ελέγχου Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΠΔΜ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΔΑ: Β4Ω87ΛΨ-ΥΔΒ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Καθορισμός του οργάνου ελέγχου Δημοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

α.   Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β.   Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

γ.   Την Α.Π. 5117/280/28-02-2011 Απόφαση μας «Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας»

δ.   Την Α.Π. 117/4/02-01-2012 Απόφαση μας «Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και

Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την επιλογή νέων Προϊσταμένων

ε.   Την Α.Π. 122/5/02-01-2012 Απόφαση μας « Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την επιλογή νέων Προϊσταμένων

στ. Την υπ’ αριθμ .κ.υ.α.  59589/6166/14-12-2011 (ΦΕΚ 3249 /Β/30-12-2011)  άρθρο 7 παρ. 3β Κοινή  Υπουργική  Απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ζ.   Το Α.Π. 19368/521/9-3-2012  Έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

η.   Το Α.Π. 18047/628/13-3-2012  Έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας.

Θ.  Το Α.Π. 18629/959/26-3-2012  Έγγραφο Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς.

ι.   Το Α.Π.15383/604/ 9 – 4-2012 Έγγραφο  Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2.   Την ανάγκη συγκρότησης οργάνου ελέγχου Δημοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

Α.  Καταρτίζουμε  πίνακα  υπαλλήλων  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα συμμετέχουν στις ομάδες ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , ως ακολούθως:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

Αποστολίδης Γεώργιος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Γρεβενών

ΤΕ/Μηχ/κων

2

Νικολαϊδης Νικόλαος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Γρεβενών

ΤΕ/Μηχ/κων

3

Μπατσίλας Νικόλαος

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

4

Γκέσου Φανή

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &Κτην/τρικήςΠ.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Γεωτεχνικών

5

Παπαδοπούλου Ουρανία

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &Κτην/τρικήςΠ.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Γεωτεχνικών

6

Χόντος Κωνσταντίνος

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &Κτην/τρικήςΠ.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Γεωτεχνικών

7

Μίγκος Στέφανος

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &Κτην/τρικήςΠ.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

8

Παστίδης  Αριστείδης

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Μηχ/κων

9

Μαύρου Αναστάσιος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Φλώρινας

ΤΕ/Μηχ/κων

10

Σταματιάδου Ζωή

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Φλώρινας

ΤΕ/Διοικ/κου-Λογ/κου

11

Συμεωνίδης Σοφοκλής

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Φλώρινας

ΤΕ/Μηχ/κων

12

Χατζή Ελένη

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Φλώρινας

ΤΕ/Μηχ/κων

13

Ράσκου Βασιλική

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Μηχ/κων

14

Μήσιας Βασίλειος

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Μηχ/κων

15

Παντοπίκος Δημήτριος

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕ/Μηχ/κων

16

Αναστασίου Θωμάς

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

17

Βουζιανάς Δημήτριος

Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Καστοριάς

ΤΕ/Πληροφορικής

18

Μαμιάκα Κλεοπάτρα

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

19

Μιρκόπουλος Σταύρος

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Μηχ/κων

20

Νάτσιου Μαρία

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

21

Παλαιολόγου Βασιλική

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

ΤΕ/Πληροφορικής

22

Στεργίου Μαρίνα

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

23

Τζηκαλάγιας Κων/νος

Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Πληροφορικής

24

Χαραλαμπίδου Θωμαϊς

Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Καστοριάς

ΤΕ/Πληροφορικής

25

Γραμμένου Αρετή

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Μηχ/κων

26

Κοτορένη Καλλιόπη

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Μηχ/κων

27

Λάππας Κων/νος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕ/Μηχ/κων

28

Σωτηρίου Παρασκευή

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Καστοριάς

ΤΕ/Διοικ/κου-Λογ/κου

29

Τηληγιωρίδου Ελένη

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Καστοριάς

ΤΕ/Μηχ/κων

30

Χάτσιου Αθανασία

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Καστοριάς

ΤΕ/Διοικ/κου-Λογ/κου

31

Κανδυλιώτης Αλέξανδρος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΠΕ/Μηχ/κων

32

Βυζάντιος Αρίσταρχος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΠΕ/Μηχ/κων

33

Δαβιδόπουλος Πολύκαρπος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΠΕ/Μηχ/κων

34

Κωνσταντινίδης Θεόφυλος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΤΕ/Μηχ/κων

35

Ρήνος Λάζαρος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΤΕ/Μηχ/κων

36

Χασιώτη Δήμητρα

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΤΕ/Μηχ/κων

37

Στοϊκου Χρυσούλα

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΤΕ/Μηχ/κων

38

Πάτσιος Δημήτριος

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΤΕ/Μηχ/κων

39

Δήμτσας Στυλιανός

Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιων Π.Ε. Κοζάνης

ΤΕ/Μηχ/κων

40

Κωτούλας Βασίλειος

Γραφείο Περιφερειάρχη

ΠΕ/Διοικ/κου-Οικ/κου

41

Ράλλης Κων/νος

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης

ΠΕ/Μηχ/κων

42

Τσάμης Παναγιώτης

Δ/νση Τεχνικών Έργων  ( έδρα )

ΠΕ/Μηχ/κων

43

Ιωαννίδης Ιωάννης

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΠΕ/Μηχ/κων

44

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Δνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΕ/Πληροφορικής

45

Παπασπανός Νικόλαος

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΤΕ/Μηχ/κων

46

Καραθανάσης Δημήτριος

Δνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΤΕ/Πληροφορικής

47

Βουχάρας Νικόλαος

Δνση Πολιτικής Γης

ΤΕ/Μηχ/κων

48

Μάγκος Αλέξανδρος

Δ/νση Δημόσιας Υγείας ( έδρα)

ΤΕ/Επ/των Δημ.Υγείας

49

Γκιτίκα-Χαμιζίδου  Μαρία

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

ΤΕ/Τεχ/γων Γεωπονίας

Β.  Από τους ανωτέρω υπαλλήλους , οι με αύξοντα αριθμό 1,2,9,10,11,12,13,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 και 39, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους ελέγχους Δημοσίων Κ.Τ.Ε.Ο.

Γ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 59589/6166/14-12-2011 (ΦΕΚ 3249/Β΄/30-12-2011) Απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , από διμελείς τουλάχιστον  ομάδες που συγκροτούνται από τον παραπάνω πίνακα. Τα μέλη των ομάδων θα είναι κατά το δυνατόν από υπαλλήλους άλλης Περιφερειακής Ενότητας από αυτή που ανήκει το Κ.Τ.Ε.Ο. που θα γίνει ο έλεγχος.

Δ. Με απόφαση μας, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα συγκροτούνται οι Ομάδες Ελέγχου. Ο χρόνος και το Κ.Τ.Ε.Ο. που θα ελεγχθεί,  θα ορίζονται στην απόφαση  συγκρότησης της Ομάδας.

Κατά  της  Απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή  από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με  το  άρθρο  227 του  Ν.  3852/2010  ( ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 )  « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης »,  μέσα σε  προθεσμία δεκαπέντε  (15)  ημερών από  τη  δημοσίευση της απόφασης  ή  την ανάρτηση της  στο διαδίκτυο  ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δακής

Πίνακας Αποδεκτών

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών

2. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών

3. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς

4.  Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.

5.  Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Με την παράκληση να ενημερώσει τους οριζόμενους υπαλλήλους αρμοδιότητας της)

7. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

(Με την παράκληση να ενημερώσει τους οριζόμενους υπαλλήλους αρμοδιότητας της)

8.  Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

(Με την παράκληση να ενημερώσει τους οριζόμενους υπαλλήλους αρμοδιότητας της)

9.  Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

(Με την παράκληση να ενημερώσει τους οριζόμενους υπαλλήλους αρμοδιότητας της)

10. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και στο Διαύγεια)

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας

Διεύθυνση  Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Γενικής Γραμματέας

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

α. Γραφείο Περιφερειάρχη

β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

γ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

δ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

ε. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας