Ανακοίνωση από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’2540) και υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη επιλογή μελών της Επιτροπής Παραλαβής Καθαρισμού Ρέματος στην περιοχή Πρωτοχώρι – Λευκόβρυση, την Τρίτη 19-3-2013 και ώρα 9:00 π.μ. , στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. (Διοικητήριο , 3ος όροφος).    

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά την ανάδειξη υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής Παραλαβής Καθαρισμού Ρέματος στην περιοχή Πρωτοχώρι – Λευκόβρυση .

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας , που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας όπως προβλέπεται.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα διαβιβαστεί αμελλητί στο Γραφείο Τύπου για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα Π.Ε. Κοζάνης.          

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ +Τ.Σ.Ε.. + Φακ.έργου.                                                               

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε.Κοζάνης

 

Κων/νος Γρίβας

Πολ/κός Μηχ/κός με Β’ β