8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/3/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού Τεχνικών Έργων προϋπολογισμού υπεράνω του ανωτάτου ορίου της δεύτερης (2ης) τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης Π.Δ.Μ. για το έτος 2011
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεση εργασιών καθόλη την διάρκεια του έτους 2011 της Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων που ανήκουν στην Π.Ε. Φλώρινας και τους όρους διακήρυξης.
 5. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 6. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2011, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 €
 8. Έγκριση παράτασης σύμβασης καθαριότητας για δύο μήνες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπάνης για αναβάθμιση προγραμμάτων «CM-Προκοστολόγηση» « CM-Εργολήπτης» για 10 ταυτόχρονους χρήστες.
 10. Έγκριση διαφόρων δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση διαφόρων δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου
 13. Έγκριση Συμμετοχής Π.Ε. Καστοριάς στην 1η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Αθήνας
 14. Έγκριση πληρωμής συμβολαίων συντήρησης έτους 2011 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ και προμήθεια εφαρμογής πακέτου ΚΕΝΑΚ
 15. Έγκριση αποδοχής ποσού 490.000 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 για την πληρωμή του έργου Ύδρευσης οικισμών Επαρχίας Βοϊου Ν. Κοζάνης
 16. Διάφορα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.