46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.Πάτρα Βασίλειο
2.Γιάτσιο Ιωάννη
3.Γιαννάκη Βασίλειο
4.Αποστολίδη Κωνσταντίνο
5.Νίκου Αντώνιο
6.Σημανδράκο Ευάγγελο
7.Δούφλια Αγλαΐα
8.Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/ 11 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Έγκριση του αποτελέσματος του δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «Μίσθωση τριάντα πέντε (35) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών, έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός (1) αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012-2013» που διενεργήθηκε στις 06-11-2012 για όλες τις έδρες πλην της Δεσκάτης
3.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της 2ης Νοεμβρίου 2012 για τον καθαρισμό ωριαίας αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του Επαρχιακού Δικτύου Νομού Κοζάνης έτους 2012-2013
4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή οδού Πενταλόφου – Βυθού» Π.Ε Κοζάνης
5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια – Εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πτολεμαΐδας στο Δ.Δ Πενταβρύσου» Π.Ε Κοζάνης
6.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση Υποδομών 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού» Π.Ε Καστοριάς
7.Έγκριση της μελέτης «Ανάπτυξη Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων και Γεωγραφικής Απεικόνισης των Δικαιωμάτων Χρήσης Νερού στην Π.Ε Φλώρινας
8.Έγκριση της μελέτης «Μελέτη Ευστάθειας Δεξιού Αντερίσματος Ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας»
9.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εξοπλισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών» Προϋπολογισμού Δαπάνης 403.561,98€ Π.Ε Φλώρινας
10.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Εξοπλισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών» Π.Ε Φλώρινας
11.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην Αναβαθμισμένη Στάθμη Λιμναίων Υδάτων» Προϋπολογισμού Δαπάνης 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
12.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην Αναβαθμισμένη Στάθμη Λιμναίων Υδάτων» Π.Ε Φλώρινας
13.Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αγωγών άρδευσης στο Λέχοβο» Π.Ε Φλώρινας
14.Κατακύρωση ή μη του από 20-11-2012 πρακτικού (Εξέταση οικονομικών προσφορών ) για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων»του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA
15.Έγκριση διενέργειας και όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€, περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2013
16.Έγκριση του αρ. 13 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας
17.Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
18.Έγκριση δαπάνης για διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Αγ. Κυριακής Κρόκου – Α. Κώμης Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
19.Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
20.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
21.Έγκριση δαπάνης σχετικά με την πιστοποίηση των Δ. ΚΤΕΟ Π.Ε Κοζάνης
22.Έγκριση δαπάνης πιστοποίησης ΚΤΕΟ Π.Ε Καστοριάς
23.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
24.Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς για την μεταφορά μαθητών περιόδου Ιουνίου 2012
25.Έγκριση Δαπάνης για τη διοργάνωση Χαριστικού Παζαριού κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων Π.Ε Καστοριάς
26.Έγκριση Δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει του εορτασμού για την 1η του έτους Π.Ε Καστοριάς
27.Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κυψέλης Π.Ε Καστοριάς
28. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε Καστοριάς
29.Έγκριση δαπάνης πιστοποίησης ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας
30.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
31.Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
32.Άσκηση ή μη ένδικου μέσου επί της αριθμ.50/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης
33.Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση επί έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας για πρατήριο υγρών καυσίμων στο Άργος Ορεστικό
34.Ορισμός Δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Γρεβενών
35.Επανάληψη και ορισμός νέας ημερομηνίας για τη δημοπρασία του έργου: «Αντικατάσταση πεδίων μέσης τάσης (20KV) στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης»
36.Λήψη απόφασης επί της προσφυγής – αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία: «Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΜΑΛΛΙΝΤΑ Α.Ε.», κατά της αριθμ. 1438/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Πρακτικού 4 για τις υποβληθείσες ενστάσεις του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Σερβίων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας