45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/11/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού της 4ης Νοεμβρίου 2013 για τον καθορισμό ωριαίας αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του Επαρχιακού Δικτύου Νομού Κοζάνης έτους 2013-2014
 3. Έγκριση διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία Ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του Έργου: «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασία Ρέματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Βέλους», προϋπολογισμού 70.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Βέλους» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση διενέργειας δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για το έτος 2013-2014, αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 3.210.119,87 (συμπ. ΦΠΑ)
 8. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμών προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης και Π.Δ.Μ.
 11. Κατακύρωση ή μη του από 19/11/2013 πρακτικού του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμός» / «ActionplanforthepromotionoftheCrossBorderAreaasacompetitivetouristicdestination» και ακρωνύμιο TourAct, με αριθμό διακήρυξης 7/2013
 12. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του Έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμωνα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124 έως το Δ128» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Συγκρότηση επιτορπής παραλαβής του έργου (υπηρεσία) «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 65.094,68€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι, Κοζάνης»
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου με την Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος και τη συντήρηση του κωδωνασταίου του Ι.Ν. Κοίμησεων της Θεοτόκου της Τοπικής Κοινότητας Πελεκάνου
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συνδρομή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα κατασκευής έντυπου υλικού, που αφορά στη συμμετοχή του Μελισσοκομικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης στο φεστιβάλ μελιού στην Αθήνα
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας στην Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 26. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 27. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 28. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 29. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 30. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.