42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή Συντήρηση Κτιρίων Π.Ε Φλώρινας»
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Κτιρίων Π.Ε Φλώρινας»
 4. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2011» Π.Ε Φλώρινάς
 5. Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Βελτίωση γεωφράγματος Αγ. Ιωάννη Προδρόμου Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 6. Οριστική Παραλαβή της μελέτης:«Μελέτη Ε.Ο τμήμα Λιανοτόπι – Πεύκο» Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. για το έτος 2012 και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 8. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.000,00 ευρώ, περί προμήθειας καυσίμων κίνησης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012.
 10. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.350,00 ευρώ, περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012.
 11. Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού Ανάδειξης Εργολάβου Καθαριότητας της Π.Ε Φλώρινας για το 2012 Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Βενζίνες, Πετρέλαια Κίνησης – Θέρμανσης & Λιπαντικών) για τις ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012 Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση προμήθειας 11 λεπίδων αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση Πίστωσης για την Πληρωμή Χειριστή Μηχανήματος JCB 85 PS   Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης ποσού 24.600,00€ που αφορά πληρωμή προγράμματος για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης μικτών κλιμακίων ελέγχου των ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Συγκρότηση επιτροπής τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2012 και το υπόλοιπο του 2011 Π.Ε Καστοριάς
 26. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2012 και το υπόλοιπο του 2111 Π.Ε Καστοριάς
 27. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά το έτος 2012 Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Π.Δ.Μ.
 29. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 30. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την μεταφορά άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία της Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.