41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/10/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Αναμόρφωση σχεδίων προϋπολογισμού 2014 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση Επ. Οδού από Τ.Δ. Ν. Καυκάσου προς Τ.Δ. Μαρίνας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις – κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Νυμφαίο – Υδρούσας» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Σ.Σ. Ιωαννίδη» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης και έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Προστασία Πρανών – Αποκατάσταση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο Ν. Φλώρινας»
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2013», προϋπολογισμού δαπάνης 719.849,12€
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2013»
 9. Έγκριση ανάθεσης της συμφωνίας πλαίσιο «Εκπόνηση εδαφομηχανικών μελετών» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη δημιουργίας Χιονοδρομικής Πίστας δρόμων αντοχής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για την διαγράμμιση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου καθαριότητας των κτιρίων – γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 13. Κατακύρωση ή μη του από 16/10/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας αγωγού ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς διαμέτρου 110mm/10at, αντλιών νερού και αντίστοιχων πινάκων αυτοματισμού για την υδροδότηση του ΒΙΠΑ Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2013
 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς
 15. Ανασυγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 Π.Ε. Κοζάνης
 16. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) Για την διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων και κανονικών) για την προμήθεια Αντιπαγετικού Αλατιού για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.- Έδρα και β) Για την παραλαβή Αντιπαγετικού Αλατιού για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.- Έδρα
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 312.817,99€ του προγράμματος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης (54η κατανομή) για την πληρωμή διαφόρων έργων
 18. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 304.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 μηνός Οκτωβρίου 2013 για την πληρωμή του έργου «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω.»
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.900.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ – 0058 Περιφερειακά Προγράμματα (600.000,00+700.000,00=1.300.000,00) και ΣΑΝΑ (600.000,00€) Νομαρχιακά προγράμματα Κοζάνης για την πληρωμή έργων
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση Συνεδρίου του Συνδέσμου γυναικείων
  Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας με τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης με απευθείας ανάθεση Π.Ε. Καστοριάς
 27. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 28. Απόφαση για άσκηση ένδικου μέσου και ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 29. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2013
 30. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2013

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.